March 2019 Ceilidh

Join us for another fantastic ceilidh at the Northern Hotel on Friday 15th March. Lots of dancing, fantastic raffle prizes and the super fun coin toss. Fèis Obar Dheathain and Club Gàidhlig are jointly hosting the event with all proceeds going toward their work in Aberdeen. Email feisobardheathain@feisean.org for tickets

Continue reading

Rannan Ùra – New Verses

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig tha Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte cothrom sònraichte a thabhann do dhaoine òga aig a bheil ùidh ann a bhith sgrìobhadh òrain Ghàidhlig. Thèid Rannan Ùra a’ stiùireadh leis an t-seinneadair is sgrìobhaiche-òrain ainmeil Alasdair MacIlleBhàin. Bheir Alasdair taic is brosnachadh do chom-pàirtichean…

Continue reading